fbpx

พระธาตุดอยสุเทพ

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  พระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสุโขทัย ที่ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่.

พระองค์ได้ทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน. พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำประทักษิณ(การเวียนขวา) แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อพระเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ที่นั้น. และในปีพ.ศ. 2081พระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้โปรดให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวใส่บนยอดเจดีย์ จากนั้นเจ้าท้าวทรายคำราชโอรส ได้ให้ช่างตีทองคำเป็นแผ่น ติดที่บรมพระธาตุ.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการามเมืองลำพูน ได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้างเพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น.

จนกระทั่งถึงสมัย ครูบาศรีวิชัย ได้สร้างถนนยาวตั้งแต่ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพ ไปสิ้นสุดที่ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดยถนนที่สร้างมีความยาว 11.53 กิโลเมตร.โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้นเป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ตรงหน้าสวนสตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน โดยเริ่มสร้างถนน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือน22วันก็แล้วเสร็จ.

เริ่มใช้ถนนเข้าดอยสุเทพเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2478 โดยท่านครูบาศรีวิชัย เป็นคนแรกที่นั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพ และประชาชนเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน..

ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นดอย) เพื่อขึ้นไปสักการพระธาตุ จะมีประจำทุกปีในช่วงวันวิสาขะบูชา.

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »