fbpx

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ : เป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ไทย
ในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีความงดงาม วิจิตรตระการตา...

ประวัติ : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต้นราชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ราวปีพุทธศักราช 2091 สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า "เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์"

ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ใช้ชื่อ”เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์”

ใช้มาจนถึงรัชกาลที่ 4  เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ได้ชำรุดทรุดโทรมเรื่อยมาและได้รับการซ่อมแซมมาหลายครั้ง.

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจบัน เป็นเรือพระที่นั่ง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ต่อขึ้นมาใหม่ เพราะเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ลำเก่าผุพังเกินที่จะซ่อมได้. สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
" เรือพระที่นั่งสุพรรรณหงส์" มีพลตรี พระยาราชสงครามเป็นนายช่างประกอบพิธีลงน้ำ
เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2454....มาจนถึงปัจจจุบันนี้.

ด้านโครงสร้างของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เป็นเรือพระที่นั่งของพระเจ้าอยู่หัว : โขนเรือเป็นรูปหงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจก ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือภายในทาสีแดง ยาว 44.9 เมตร กว้าง 3.14 เมตร ลึก 0.9 เมตร กินน้ำลึก 0.4 เมตร กำลัง 3.5 เมตร หนัก 15.1 ตัน.

เครื่องประกอบ

พู่ห้อย : ที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทำด้วยขนจามรี ซึงนำมาจากประเทศเนปาล มีลักษณะขนสีขาว นุ่มละเอียด นำมาประกอบทำเป็นชั้นๆเป็นทรงพุ่ม แล้วจึงติดชนวนโดยรอบ และตกแต่งให้สวยงาม…

ลูกเรือ

เรือสุพรรณหงส์ใช้ลูกเรือทั้งสิ้น 57 คน เป็นฝีพาย 50 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธง 1 คน พลสัญญาน 1 คน และคนเห่เรือ 1 คน….

เหรียญรางวัลมรดกทางทะเล

ด้วยความสำคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  จึงทำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร พิจารณามอบรางวัลเรือโลก แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2535 โดยคณะกรรมการองค์กร Wprld Ship Trust ประกอบด้วย นาย อีเวนเซาท์บี-เทลยัวร์ ประทานองค์การเรือโลก พร้อมคณะได้เดินทางมายังประเทศไทยเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล จากนั้นพระองค์ได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวแก่อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา…..

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์... เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์โรงเรือ พระราชพิธีกรมศิลปากรปากคลองบางกอกน้อย เช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เรือเหล่านี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เรือพระราชพิธีนอกจากนี้ ได้เก็บที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวสุกรี และเรืออีกประมาณ 50 ลำเก็บอยู่ในโรงเรือของกองทัพเรือในคลองบางกอกน้อย.

เส้นคั่นสวยๆ สไตล์หรูหรา 2008072010252435

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »