fbpx

การปลูกข้าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และยังมีพระราชพิธีจรดพระมังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกข้าวในแต่ละปีอีกด้วยคะ....

การปลูกข้าวจะมี 2 ฤดู มีข้าวนาปี…หรือข้าวหน้าฝน ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์..ข้าวนาปรัง…คือข้าวที่ปลูกนอกฤดูการทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เก็บเกี่ยวช่าสุดไม่เกินเดือนเมษายน….

กว่าข้าวจะเติบโต จนตั้งท้องและออกรวงจนกลายเป็นข้าวให้เรารับประทานได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาและความอุตสาหะอย่างมากของชาวนาดังนั้นเราควรเห็นคุณค่าของข้าวกันนะคะ....

งามอย่างไทย ” บายศรี”

บายศรี เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดีงามสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

Read More »