fbpx
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ : เป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ไทยในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีความงดงาม วิจิตรตระการตา... ประวัติ : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา...